Monthly Archives: март 2020

Youth Exchange Erasmus + in Lithuania on „Reduce-Reuse-Recycle“

From 29 February to 7 March, as a partner of the Lithuanian organization ‘Neribota atheitis’, the Ecoworld Rhodopes Association organized the participation of young people in a project ‘Reduction-Reuse-Recycling’ held in Kaunas, Lithuania and gathered participants from 5 countries – Lithuania, Croatia, Greece, Romania, and Bulgaria. The youth focused on changing attitudes towards recycling and …

Младежки обмен в Литва по Програма Еразъм+ на тема „Намаляване-повторна употреба-рециклиране“

В периода 29 февруари-7 март Сдружение „Екосвят Родопи“ , като партньор на литовската организация “Neribota ateitis“  оранизира участието на младежи в проект „Намаляване-повторна употреба-рециклиране“ , който се проведе в Каунас, Литва и събра участници от 5 държави – Литва, Хърватия, Гърция, Румъния и България. Младежите се съсредоточиха към промяната на нагласите в областта на рециклирането и привеждане на …

Here is an interesting publication on youth exchange „Sports for Inclusion“ in Latvia

This is a book that shows the meaning, emotions, inspiration, results of the „Sports for Inclusion“ project, realized by the Latvian non-governmental organization RASIO Perspektiva. It was attended by 5 young people from Bulgaria, organized by the Ecoworld Rhodopes Association, a partner organization for this project. This extremely useful project has left lasting memories of …

Ето една интересна публикация по младежкия обмен „Sports for Inclusion“ в Латвия

Това е книга, която показва смисъла, емоциите, вдъхновението, резултатите от проект „Sports for Inclusion“, реализиран от латвийската неправителствена организация RASIO Perspektiva. В него участваха 5 младежи от България, организирани от Сдружение „Екосвят Родопи“, партньорска организация по този проект. Този изключително полезен проект остави трайни спомени за приятелство и обогати младежите. Ние искаме да споделим това с …