Успешно приключи проект „ Предприемачът “№ 2019-1-RO01-KA105-061656, финансиран от Европейския съюз чрез програма„ Еразъм +

     „Между 1.06.2019 г. – 30.11.2019 г. бяха проведени дейностите по проект„ Предприемачът “№ 2019-1-RO01-KA105-061656, финансиран от Европейския съюз чрез програма„ Еразъм + “. 60 млади хора от 5 европейски организации участваха в проекта: Сдружение „Екосвят Родопи“-България; All2help – Испания; Associazione Culturale Link-Италия; Wattrelos Association of Community Centres (ACSW) – Франция и Pro Dezvoltare …

Participation of young people from Smolyan in a sports project in Latvia

Youth Exchange “Sports for Inclusion” was held in Liepaja, Latvia, 3 September – 10 September 2019 and it gathered 40 young people from 7 European countries – Latvia, Romania, Spain, Lithuania, Turkey, Bulgaria, and the Czech Republic. The partner of the Latvian NGO RASIO Perespektiva is our Ecoworld Rhodopes Association. The project “Sports for Inclusion” …

Участие на младежи от Смолян в проект на спортна тематика в Латвия

Младежкият обмен „Спорт за приобщаване“/  “Sports for Inclusion”/ се проведе в Liepaja, Латвия, за периода от 3 септември до 10 септември 2019 г. и събра 40 младежи от 7 европейски държави – Латвия, Румъния, Испания, Литва, Турция, България и Чехия. Партньор на латвийската неправителствена организация „RASIO Perespektiva“ e нашата „Екосвят Родопи“. Проектът „Спорт за приобщаване“ …

Together Against Stereotypes!

The Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan, as a partner of the Hellenic Social Supporting Association Hel.S.S.A., a Greek organization, organizes the participation of four young workers in the „Together Against Stereotypes!“ Project funded by the Erasmus + Program. The project involved youth workers from Greece, Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Spain, Italy, and Turkey. The project …

Младежки работници участваха в проект „Заедно срещу стериотипа“ на о-в Крит, Гърция

Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян, като партньор на гръцката организация   Hellenic Social Supporting Association Hel.S.S.A., организира участие на четири младежи работници в проект „Together Against Stereotypes!“, финансиран по Програма „Еразъм+“. В проекта участваха младежки работници от Гърция, България, Чехия, Литва, Испания, Италия и Турция. Проектът има за цел да снабди младежките работници с необходимите компетенции и …

Smolyan Youth Workers Meet Naeim, a Syrian Refugee in Crete under the „Together Against Stereotypes!“ Project under the Erasmus + Program

This is a story from a Lithuanian friend of ours, Edgaras Sviščiovas, with whom we participated in the project „Together Against Stereotypes!“, which was realized on the island of Crete, Greece by the non-governmental organization Hellenic Social Supporting Assistance – Hel.S.S.A . One day we had an unusual experience. We met and talked with Naeim, …

Младежки работници се срещнаха в Крит с Naeim – бежанец от Сирия в рамките на проект Together Against Stereotypes! по Програма Еразъм+

Това е един разказ от нашия приятел от Литва Edgaras Sviščiovas, с когото бяхме участници в проект „Заедно срещу стереотипите!“ – „Together Against Stereotypes!“ по Програма Еразъм+, който беше реализиран на о-в Крит, Гърция  от неправителствената организация Hellenic Social Assistance Supporting – Hel.S.S.A / Гръцка асоциация за социално подпомагане – Hel.S.S.A/. Един ден ние имахме необикновено …

Young people from Smolyan took part in an entrepreneurship project

Ecoworld Rhodope Association organizes the participation of 10 young people and 2 leaders in the project „The Entrepreneur“ with the coordinator of the Romanian organization Asociația Pro Dezvoltare DACIA (APDD). In the international project on entrepreneurship, they received 10-day practical training covering various aspects of entrepreneurship, such as business plan preparation, risk assessment, market research, …

Младежи от Смолян взеха участие в проект за предприемачество

Сдружение „Екосвят Родопи“ организира участието на 10 младежи и 2 лидери в проект „ The Entrepreneur” с координатор румънската организация Asociația Pro Dezvoltare DACIA (APDD). В  международият проект на  тема предприемачество те преминаха 10-дневно практическо обучение, включващо различни аспекти на предприемачеството, като изготвяне на бизнес план, оценка на риска, проучване на пазара, европейски механизми за подпомагане. Участващите ученици …

,, JOB GPS TWO “ нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

Между 15 юни, 2018 г. и 15 декември 2018 г. Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD) осъществи дейностите по проекта ,, JOB GPS TWO ”2018-1-RO01-KA105-049002, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската на Съюза. В рамките на проекта участваха 60 младежи от 5 европейски организации: Сдружение „Екосвят Родопи“ – България, Associação Juvenil da Ilha Terceira (AJITER) …